آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت اول) انجمن مالکان خانه دریا

/آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت اول) انجمن مالکان خانه دریا

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت اول) انجمن مالکان خانه دریا

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت اول) انجمن مالکان خانه دریا

انجمن مالکان خانه دریا
شماره ثبت ۳۵۰۰
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت اول) انجمن مالکان خانه دریا
(شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۶۶۹۸)

بدینوسیله از کلیه اعضاء انجمن دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت اول) که راس ساعت ۱۷ روز دوشنبه مورخ چهارم شهریور ماه ۱۳۹۸ به نشانی تهران – خیابان ولیعصر – بالاتر از جام‌جم – نرسیده به چهار راه چمران – مجموعه ورزشی تلاش تشکیل می‌گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
۱- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۷.
۲- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت امناء.
۳- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۸.
۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
۵- سایر موارد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت اول) انجمن مالکان خانه دریا
۱۳۹۸/۵/۱۹ ۲۲:۲۹:۲۴