آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت دوم) انجمن مالکان خانه دریا

/آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت دوم) انجمن مالکان خانه دریا

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت دوم) انجمن مالکان خانه دریا

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت دوم) انجمن مالکان خانه دریا

شماره ثبت ۳۵۰۰
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت اول) انجمن مالکان خانه دریا
(شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۶۶۹۸)

به اسنتاد مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت اول) انجمن مالکان خانه دریا راس ساعت ۱۷ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ برگزار گردید لیکن با صورت جلسه تنظیمی و اساسنامه، مجمع فوق‌الذکر با عدم احراز اکثریت اعضای انجمن رسمیت پیدا ننموده است. فلذا بدینوسیله از کلیه اعضاء انجمن دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت دوم) که راس ساعت ۱۵ روز جمعه مورخ دوازدهم مهر ماه ۱۳۹۸ به نشانی تهران – خیابان ولی‌عصر – بالاتر از جام‌جم – نرسیده به چهارراه چمران – مجموعه ورزشی تلاش تشکیل می‌گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
۱-رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۷
۲-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت امناء
۳- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۸
۴-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
۵-سایر موارد

مشاهده متن کامل اطلاعیه
۱۳۹۸/۶/۲۸ ۱۹:۱۴:۱۷