آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت اول)انجمن مالکان خانه دریا

/آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت اول)انجمن مالکان خانه دریا