آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) انجمن مالکان خانه دریا مورخ:۱۳۹۹/۴/۲۷

/آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) انجمن مالکان خانه دریا مورخ:۱۳۹۹/۴/۲۷