مشخصات اعضای هیئت مدیره و سمت ها – تصمیمات صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ ۲۴ دی ماه ۱۴۰۰

/مشخصات اعضای هیئت مدیره و سمت ها – تصمیمات صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ ۲۴ دی ماه ۱۴۰۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره و سمت ها – تصمیمات صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ ۲۴ دی ماه ۱۴۰۰

آگهی تغییرات انجمن مالکان خانه دریا موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۳۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۶۶۹۸

آگهی تغییرات موسسه انجمن مالکان خانه دریا به شماره ثبت ۳۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۶۶۹۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده نوبت دوم مورخ ۲۴/۱۰/۱۴۰۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت . آقای مجتبی یوسف پور
با شماره ملی ۲۰۶۳۲۵۲۱۵۷ ، سرکار خانم وجیهه ساجدی با شماره ملی ۰۰۵۴۶۹۳۵۲۷ ، آقای کاظم قره با شماره ملی ۰۹۴۰۴۵۱۹۶۴ ،آقای مجید سلطانی با شماره ملی ۲۱۴۱۹۱۶۹۶۸ ،سرکار خانم شکوه السادات هاشمی با شماره ملی ۴۹۱۰۸۴۱۷۹۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمدرضا اژدری فریدنی با شماره ملی ۰۰۶۱۲۴۵۷۷۱ ، آقای علیرضا جوراب چیان با شماره ملی ۰۹۳۹۲۹۲۸۵۸ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.آقای حسین شادمان فر به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۸۶۱۲ به عنوان بازرس اصلی وسرکار خانم آزاده شعبان پور به شماره ملی ۲۲۰۶۲۹۸۲۸۵۲ به عنوان بازرسی علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۱ انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار همشهری جهت نشر آگهی های انجمن تعیین گردید.

۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۲:۰۷:۰۱