آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ( نوبت اول) مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۸

/آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ( نوبت اول) مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۸

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ( نوبت اول) مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۸

به نام خدا
مالکین محترم شهرک خانه دریا
با اهداء سلام
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ( نوبت اول) که راس ساعت ۱۰ صبح روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۸
به نشانی تهران – خیابان ولی عصر- بالاتر از جام جم – نرسیده به چهار راه چمران – مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش تشکیل می شود حضور بهم رسانند .
دستور جلسه :
۱)استماع گزارش بازرس قانونی و تصویب تراز نامه و حساب سود و زیان سالانه منتهی به پایان اسفندماه سال های ۱۳۹۸و ۱۳۹۹
۲)انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره
۳)انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت امناء
۴) انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۱
۵) تصویب بودجه ( شارژ ) برای سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰
۶) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
۷) سایرموارد

پرویز هاشم زاده اهرنجانی 

رئیس هیئت مدیره

۱۴۰۰/۸/۱۶ ۲۱:۱۷:۵۹