آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت اول)انجمن مالکان خانه دریا- سوم تیرماه سال ۱۴۰۱ شمسی

/آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت اول)انجمن مالکان خانه دریا- سوم تیرماه سال ۱۴۰۱ شمسی