آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت دوم)انجمن مالکان خانه دریا- ۳۱ تیرماه سال ۱۴۰۱ شمسی

/آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت دوم)انجمن مالکان خانه دریا- ۳۱ تیرماه سال ۱۴۰۱ شمسی